Alaettin SERDAR

Kendirli Belediye Başkanı

Yeni İnternet Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Google Plus'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Facebook'ta Paylaş
HİZMET BİRİMLERİ

Buradasınız: Ana Sayfa - Hizmet Birimleri

YAZDIR

KENDİRLİ BELEDİYESİ


Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM


GENEL HÜKÜMLER


AMAÇ, KASAM, DAYANAK VE TANIMLAR


Amaç


MADDE-1 Bu Yönetmelik, Kendirli Belediyesinin Kuruluş, Teşkilat, Görev ve Çalışma esaslarını düzenler.


Kapsam


MADDE-2 Bu Yönetmelik, Kendirli Belediyesi Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve norm kadro esaslarına göre ihdas edilmiş tüm müdürlükleri kapsar.


Dayanak


MADDE-3 Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b, 18 inci, 48 inci ve 49 uncu maddeleri hükümlerine  dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar


MADDE-4 Bu yönetmelikte geçen ;


a) Belediye: Belde sakinlerinin, Mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliği olup; İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sayıştay, Devlet Personel Başkanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün denetim ve kontrolünde;  5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ve yürürlükteki diğer kanunlar çerçevesinde hizmet veren  Kalkandere Belediyesini,


b) Belediye Meclisi: Belediyenin karar organıdır. İlgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş 9 asıl üyeden oluşan  Kalkandere Belediye Meclisini,


c) Belediye Encümeni: Belediye Başkanının Başkanlığında, Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından her yıl seçtiği iki üye ile mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının  birim amirleri arasından bir yıl için seçtiği  bir üye olmak üzere toplam 5 üyeli karar organı olan Kalkandere Belediye Encümenini,


d) Belediye Başkanı: İlgili kanunda gösterilen esas ve usullerle seçilen, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu’na göre İdarenin en üst yöneticisi olan Kalkandere Belediye Başkanını,

 

e)  Müdürlük: 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 ve 49. maddeleri ve Norm Kadro Yönetmeliği hükümlerine göre; 04.05.2007 tarih ve 34 sayılı ve 06/01/2012 tarih ve 4 sayılı Kalkandere Belediyesi Meclis kararları ile ihdas edilen müdürlükleri,


f) Üst yönetici: Belediyede Belediye Başkanını,


g) Harcama yetkilisi: 5018 sayılı Kanuna göre Belediyede bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi olarak  Belediye Başkanını,


h) Gerçekleştirme görevlisi: 5018 sayılı Kanuna göre, birim üst yöneticisi (harcama yetkilisi) tarafından görevlendirilen, 657 sayılı Kanuna tabi devlet memurlarından, bir işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması işlerini yürüten ve ödeme için gerekli belgeleri düzenleyen görevliyi, 

 
ı) Personel: Kalkandere Belediyesi birim müdürlükleri emrinde görevlendirilen; İdari ve Teknik Kadrolar, Memurlar, daimi işçiler, sözleşmeli personeli,

i) 657 sayılı Kanuna tabi devlet memurunu,


j) 4857 sayılı Kanuna tabi işçi personeli,


k) 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre çalıştırılan sözleşmeli personeli ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Ortak Hükümler


MADDE-5 Hizmet Politikası


Kalkandere
Belediyesi vatandaşa en iyi hizmeti sunmayı, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak, faaliyetlerinin, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi, varlık ve kaynakların korunması, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulması, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak için çalışır.

 

MADDE-6  Temel İlkeler ;

Kalkandere Belediye Başkanlığına bağlı tüm birimler çalışmalarında;

(1) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık.

(2) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk.

(3) Hesap verebilirlik.

(4) Kurum içi yönetimde ve İli ilgilendiren kararlarda katılımcılık.

(5) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik.

(6) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik.

(7) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas alır.

 

MADDE-7 Personelin Görev Ve Sorumluluk Esasları


a) Birim müdürlüklerinde müdürlerin, memurların, İşçi ve sözleşmeli statüsündeki personelin görevleri ile ilgili esaslar aşağıda gösterilmiştir.


b) Belediye Birim Müdürlüklerinde görev yapan bütün personeller, işlerini, göreve gidecekleri yerleri, yaptıkları ve yapacakları işleri gizli tutarlar. Bu konuda Başkanlığın yetkili kıldığı görevlilerden başkasına açıklama yapamaz. Personel, Belediye çalışmalarıyla ilgili olarak yazılı, sözlü veya görsel basın kuruluşlarına bilgi ve demeç veremez, açıklama yapamaz. Bu görev, ancak Başkan ya da görevlendireceği personel tarafından yapılabilir.


c) Personelin sürekli ve geçici adresler ile adres değişiklikleri en kısa sürede Yazı işleri Müdürlüğüne bildirilir.


d) Herhangi bir nedenle görevden ayrılan personel, zimmetinde bulunan evrakları kendinden sonra göreve başlayacak olan personele devretmek zorundadır. Devir teslim cetvelleri ilgili müdürlüklerde saklanır. Sürekli veya geçici olarak görevinden ayrılan personel, saklamakla sorumlu olduğu resmi belge, araç ve gereçleri düzenleyecek bir devir teslim tutanağına bağlanmak suretiyle varsa yerine görev yapacak kişiye, yoksa amirine devreder. Çeşitli nedenlerle Belediyeden ayrılanlardan, devir ve teslim tutanağıyla teslim edilenlerin dışında, personelin Belediye ile her türlü alacak ve borçlarını gösterir bir ilişik kesme belgesi tahakkuk ünitesince düzenlenir ve genel hükümlere göre tahsilât yapılır.


e) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin düzenli yürütülmesi, personeller arasında uyum sağlanması için gayret gösterilmelidir. Sınıf, etiket, unvan farkı gözetmeksizin her vatandaşa, her personele eşit muamele yaparlar.


f) Müdürlüğün tüm iş ve işlemlerine ait yazışma, dosya ve kayıt işlerini zamanında ve düzgün olarak yürütmek ve muhafaza etmek ve müdür tarafından verilecek diğer işleri de yapmakla sorumludur

g) Müdürlüğe gönderilen dergi ve benzeri yayınları, demirbaş ve özel yazıları defterlerine kayıt ve bunları saklamakta ve hasara uğrayanları tespit etmekten kırtasiye ve basılı evrakları ihtiyaca göre hazırlanması ve dağıtılmasından, kayıt işlemi biten evrak ve   belgelerin süresinde gönderilmesinden, evrak dosyalarının düzgün olarak saklanmasından, sorumludur.


h) Personelin düzenli olarak çalışma saatlerine uymasını sağlamaktan birinci derece müdür sorumludur.


i) Birimde görevli memurlar ya da işçi statüsündeki personeller, işlemleri yapılmak üzere gönderilen yazıları, raporları vs. belgeleri gizli tutmakla ve bunları ilgili yerlerine süresinde göndermekle sorumludur.


j) Birim Müdürü kanunlar çerçevesinde kendisine belirleyeceği  yetkileri,  konuları ve sınırları içerisinde kullanır.


k) Müdürlüğün personel kadroları her yıl bütçe ile kabul edilen kadro ve ödenekler ile tayin ve tespit edilir.


l) Personelin kadrosuna uygun görevlerinde çalıştırılması esastır, Ancak aynı kadro ile Müdürlüğün farklı hizmet birimlerinde görevlendirilmesi belediye başkanının tasarrufundadır.


m) Her türlü gelen ve giden evrak usulüne uygun olarak kayıt edilir, başkanlıkça müdürlüklere havale edilen evraklar ivedilikle sonuçlandırılıp, cevaplandırılır, ilgili yerlere yazı ile bildirilir.

n) Müdürlüklerin personel giderleri, yolluklar, tüketim malzemeleri, demirbaş alımları, bakım onarım giderleri kanuna göre hazırlanan ve Meclis tarafından onaylanan müdürlük bütçesinin ilgili harcama kaleminden yapılır.

 

o) Başbakanlık İletişim Merkezi; BİMER, bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. BİMER ile oluşturulan sistem sayesinde vatandaş ile devlet arasındaki iletişim kanallarının tümü açık tutularak müracaatların her zaman ve her yerden yapılabilmesinin yanı sıra, müracaatlara, cevapların daha hızlı, etkin ve ekonomik bir şekilde verilebilmesine imkân sağlanmıştır.

 

 Bu nedenle ; Birimi ile ilgili BİMER müracaatlarının cevaplandırılmasını sağlamak,


ö) Disiplin uygulamalarında, memur personel için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kalkandere Belediye Meclisince kabul edilen Disiplin Amirleri Yönetmeliği ve sicil işlemlerinde Sicil Amirleri Yönetmeliği, sözleşmeli personel için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Bakanlar Kurulu Kararı ve sözleşme hükümleri, işçi personel için 4857 sayılı İş Kanunu ile yürürlükteki toplu iş sözleşmesinin disiplin cezaları ile ilgili hükümler uygulanır.


p) Tüm belediyede görev yapan personelden; yönetici  ve unvan gerektiren pozisyonda olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerinin belirlediği şartları taşıması gerekmektedir. Yönetici yardımcıları da aynı şartları taşıması gerekmektedir. Memur personelinde göreve alınmasında ve unvan değişikliğinde 657 sayılı Kanun ve Görevde Yükselme Yönetmeliği ve bağlı mevzuat  hükümlerinin şartları aranır. Diğer personelde görevinin niteliği gereği asgari şartları sağlaması gerekmektedir. Personel durumu nedeniyle zorunlu kalınması halinde asli görevler olmamak, imza yetkisi verilmemek üzere müdür ve diğer yöneticilerinin gözetiminde işçi personel, yardımcı büro personeli olarak görevlendirilebilir.

 

MADDE-8  Personelinin Ödev ve Sorumlulukları Hak ve Yasakları

 

A) Ödev ve Sorumluluklar:

 

a) Devlet  Memurları Kanun, tüzük ve yönetmenliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirleri tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerini iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

b) Görevi ile ilgili mevzuatı,  Belediye organlarının kararlarını ve mesleki bilgi, usul ve uygulamaları bilmek. Onlara uymak ve gereği gibi uygulamak.

 

c) Kurum personeli 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu ile diğer ilgili mevzuata belirtilen kılık kıyafet kurallarına uymak zorundadır.

 

d) Kurumun yetkili organı tarafından belirlenen çalışma saatlerinde  görevi başında bulunmak, çalışma saatleri süresince görevi ile ilgili işleri yapmak ve izinsiz olarak görevi başından ayrılmamak.

 

e) Görevine gereken dikkat, disiplin ve özeni göstermek, verimli bir şekilde çalışmak ve kurumun yararını korumak, maddi ve manevi bakımlardan kuruma zarar verebilecek her türlü davranıştan kaçınmak, Kasıt, kusur, ihmal ve tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, rayiç bedel üzerinden  ödemek.

 

f) Çalıştığı birimin düzeni, görevlerin yürütülmesi ve güvenlik ve gizliliğin sağlanması amacıyla alınan önlemlere titizlikle uymak.

 

g) Amirleri, iş arkadaşları ve üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinde gereken saygı, nezaket ve kolaylığı göstermek.

 

h) Özel hayatında Belediyenin itibarına yakışır bir şekilde hareket etmek, kumar, aşırı alkol bağımlılığı gibi kötü ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmak.

 

ı) Görevini, özlük ve başka hakları ile dilek ve şikâyetlerini yerleşik uygulamalara ve usullere uygun bir biçimde yapmak, bu konuda kurum içinden veya dışından başkalarının yardımına başvurmamak.

 

i)Görevi nedeniyle ve/veya yetkisinden yararlanıp iş sahipleri veya diğer şahıslarla ilişki kurmamak, görevini yapmak ve/veya yapmamak suretiyle kendisine maddi veya manevi menfaat sağlamamak, mevzuata aykırı hareket etmemek, kendisine teklif edilen  menfaat ve hediyeyi kabul etmeyip durumu gecikmeden amirlerine bildirmek.

 

j) Amirlerini açık ve doğru şekilde bilgilendirmek, hiç kimseyi yanıltıcı, eksik ya da yanlış yönlendirme amaçlı bilgi vermemek.

 

k) Mal bildiriminde bulunmak.

 

l) Devlet Malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak.

 

m) Sürekli veya geçici olarak  görevinden ayrılan personel, saklamakla sorumlu olduğu tüm resmi belge Araç ve gereçleri düzenlenecek bir devir teslim tutanağı ile yerine kalacak kişiye yoksa amirine devreder.

 

n) Kurum personeli 657 sayılı DMK ve diğer ilgili mevzuatları ön gördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak zorundadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Devlet Memurları için öngörülen yasaklar tüm  Belediye personeli için geçerlidir.

 

B) Haklar :

 

a) Belediye  personeli, yürürlükte bulunan kanun, tüzük ve yönetmenlik hükümlerinin    kendileri hakkında da aynen uygulanmasını isteme hakkına sahiptir.

 

b) Kanunlarda belirtilen haller dışında personelin görevine son verilmez. Ücret ve diğer hakları elinden alınamaz.

 

c) Personel Belediye çalışmaları ile ilgili olarak yazılı, sözlü veya görsel basın kuruluşlarına bilgi ve demeç veremez, açıklama yapamaz. Bu görev ancak Başkan ve görevlendireceği personel tarafından yapılır.

 

d) Belediye personeli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Yasası ve mevzuattaki kanun ve bu kanunların öngördüğü yönetmelikler ile sağlanan sosyal güvenliğe ilişkin her türlü haktan yararlanır.

 

e) Memur yazılı müracaat etmek suretiyle görevden çekilme isteğinde bulunabilir. Personel, izinsiz veya kabul edilen mazereti olmaksızın görevini on gün süre ile kesintisiz terk etmesi  halinde, yazılı müracaat  şartı aranmaksızın, çekilmiş  sayılır.

 

f) Devlet memurlarının özel kanununda  yazılı belirli şartlar içinde emeklilik hakları vardır. 

 

g)Personel, Belediye ile ilgili Resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat, amirleri veya kurum tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet ve dava açma hakkına sahiptir.

 

h) Memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları  Kanununda, işçiler ise 4857 sayılı kanunla ve gösterilen süre ve şartlarla sendikal hakları doğrultusunda  mazeret ve yıllık izin hakkına sahiptir.

 

C) Yasaklar:

 

a) Kurum personeli görevini yerine getirirken ilgililere ve  üçüncü kişilere ait gizli kalması gereken bilgi, belge ve her türlü sırları kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamaz.

 

b) Belediye Memur personeli Türk Ticaret Kanununa göre Tacir veya Esnaf sayılmalarını gerektirecek faaliyetlerde bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde  görev alamaz, ticari vekil veya kolektif şirketlerde ortak veya komandit şirketlere ortak olamaz.

 

c) Devlet memurlarının doğrudan doğruya ve aracı eliyle hediye istemeleri, menfaat sağlamaları amacıyla hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para almaları ve istemeleri yasaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Belediyenin Organları, Teşkilat Yapısı ve Müdürlükler

 

MADDE-9 Belediye Organları;


a) Belediyenin organları Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanıdır.


b) Meclisin Görevleri: Belediye Meclisi 5393 sayılı Kanunun 18. maddesi ve diğer kanunlarda belirtilen görevleri yerine getirir.


c) Encümenin Görevleri: Belediye Encümeni 5393 sayılı Kanunun 33.maddesi ve diğer kanunlarda belirtilen görevleri yerine getirir.


d) Başkanın Görevleri: Belediye Başkanı 5393 sayılı Kanunun 38.maddesi ve diğer kanunlarda belirtilen görevleri yerine getirir.

 

MADDE-10 Belediye Personeli: Belediye personeli İdari ve Teknik Kadrolar, Memurlar, daimi işçiler ve sözleşmeli personelden oluşur.


MADDE-11
Meclis Kararı İle İhdas Edilen Müdürlükler


a) Yazı İşleri Müdürlüğü

b) Mali Hizmetler Müdürlüğü
c) Fen İşleri Müdürlüğü
d) Diğer Müdürlükler(Seçmeli)

 

 

 

 

 

YAZI İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE-12 Bu yönetmeliğin amacı; Yazı İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE-13 Bu yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde, Kalkandere Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve çalışma usulü ile işleyişini kapsar.

 

Dayanak

MADDE-14 Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b inci, 18 inci, 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

 

a) Belediye    : Kalkandere Belediyesini
b) Başkanlık  : Kalkandere Belediye Başkanlığını
c) Müdürlük   : Kalkandere Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünü
d) Müdür       : Kalkandere Belediyesi Yazı İşleri Müdürünü

e) Personel    :Kalkandere Belediyesi Yazı İşleri  Müdürlüğünde görevli personelini

f)  Meclis        :Kalkandere Belediye Meclisini

g) Encümen   :Kalkandere Belediye Encümenini  

h) Komisyon  :Kalkandere Belediyesi İhtisas Komisyonunu ifade eder.

 

Kuruluş


MADDE-15   Yazı İşleri Müdürlüğü, “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri uyarınca kurulmuştur.

 

İKİNCİ BÖLÜM


Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

Yazı İşleri  Müdürlüğünün Görevleri;


MADDE-16  Aşağıda belirtilen görevler, Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülür.

 

A) Belediye Meclisi ile ilgili görevleri.
B) Belediye Encümeni ile ilgili görevleri.
C) Nikah akdi ile ilgili görevleri.

D) Genel evrak ile ilgili görevler


A) Belediye Meclisi ile ilgili görevleri;
MADDE-17

a) Belediyemiz birimlerinden yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak Belediye Meclisinde görüşülüp karara bağlanmak üzere Belediye Başkanlığından havaleli konuları, gündem maddesi olarak hazırlayıp Meclis Başkanlığına sunmak.


b) Meclis toplantı gündemini 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesine göre meclis üyelerine en az 3 gün önceden imza karşılığı teslim edilmesini sağlamak.


c) Belediye Meclisi ve İhtisas Komisyonunun çalışmalarına yardımcı olmak, birimini ilgilendiren konulara ait raporları yazmak,

 

d)  Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 16. maddesine göre Meclis toplantı tutanaklarını hazırlamak,

başkanlık divanına imzalatmak ve bu tutanakları bir dosyada saklamak, incelemeye hazır bulundurmak.


e) Meclis üyelerinin, Meclis toplantılarına devamlılıklarını belirlemek üzere Meclis Başkanlığınca tutulan puantaj cetvelini saklamak.


f) Meclis toplantısı bittikten sonra alınan kararları, Meclis Başkanı ve Meclis Katiplerine imzalatmak ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesine göre Belediye Başkanı tarafından yeniden görüşülmek üzere Meclise iade edilmeyen kararları Valilik Makamına onaya göndermek, onaydan sonra gelen Meclis Kararlarının bir suretini kendi bünyesinde arşivlemek, bir suretini de gereği için ilgili müdürlüğe göndermek.


g) Alınan Meclis kararlarını Meclis karar defterine yazmak, ve Meclis Başkanı ile Meclis Katiplerine defteri imzalatmak.


h) Belediye Meclis üyelerine, gerek Meclis toplantısına, gerekse İhtisas Komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için puantaj hazırlamak.

B) Belediye Encümeni ile ilgili görevleri;


MADDE -18
a) Belediyemiz birimlerinin Belediye Başkanından havaleli konuları gündem maddesi olarak Encümen Başkanlığına sunmak.


b) 5393 sayılı Belediye Kanununun 35. maddesine göre, haftada 1 gün toplanan Belediye Encümeninin almış olduğu kararların yazılmasını, arşivlenmesini ve gereği için ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.


c) Encümence alınan kararları Encümen karar defterine yazmak, metin haline getirilen kararları Encümen Başkanı ve üyelere imzalatmak.


d)  Encümen toplantısına katılan Encümen Başkanı ve üyelerin puantajanı düzenlemek ve gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

C) Nikâh akdi İle ilgili görevleri;


MADDE -19

a) Nikah başvurularını kabul etmek ve resmi evrak defterine başvuru sırasıyla kayıt yapmak,

 

b) Belediyeye  başvuru  yapan çiftlere nikah akdi için gerekli olan evrakları temin etmeleri konusunda bilgilendirmek ve yardımcı olmak,

 

c)  Nikah başvuru evraklarını  tamamlayan çiftlerin nikah akdi gün ve sıra vermek ,

 

d) Belediyemize başvuru yapan tüm çiftlerin nikah akitlerini gerçekleştirmek.

 

e) Yapılan tüm nikah akitlerini  Mernis nikah bildirimi ile Nüfus aile kütüklerine tescil ettirmek üzere Nüfus Müdürlüğüne göndermek.

 

f) Nikah işlemleri ile ilgili tüm evrakları arşivlemek.

 

 

E) Genel Evrakla İle İlgili Görevleri;


MADDE-20

a) Belediye Başkanlığına kamu kurum ve kuruluşlardan, kişilerden gelen evrakların Standart Dosya Planı uygulamasında kaydını yapmak ve ilgili birimlere zimmet karşılığı teslim etmek.

 

b) Belediye Başkanlığına vatandaşlar tarafından verilen dilekçelerin kaydını yapmak ve ilgili birimlere zimmet karşılığı teslim etmek,

 

c) Birimlerden kamu kurum ve kuruluşlara ve kişilere yazılan tüm evrakların Standart Dosya Planı uygulamasında giden evrak kaydını yapmak ,

 

c) Belediyeden posta ile gönderilecek evrakların posta zimmet defterine işlenerek PTT’ye zimmet karşılığı teslim etmek.


d) Yazı İşleri Müdürlüğüne Başkanlık  tarafından gönderilen evrakları cevaplandırmak.

 

Müdürlük Yetkisi;


MADDE-21
Yazı İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün Sorumluluğu,


MADDE-22 Yazı İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri plan ve programlar, genel prensipler ve mevzuat kurallarına göre tam ve zamanında gereken özen ve çabuklukla yerine getirmekle sorumludur. Yetkilerini kullanma ya da kullanmama sonucundan dolayı Başkana karşı sorumludur.

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu;


MADDE-23 
a)  Müdürlük hizmetlerinin zamanında, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.


b) Belediyede çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma ve diğer işlemlere ilişkin belgelerini özlük dosyalarında saklamak,

 

 b) Yazı İşleri Müdürü olarak personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddeleri uyarınca kademe ve derece ilerlemesine ait işlemlerini yürütmek.


c) Başkanlıktan gerek Meclise, gerekse Encümene gönderilen evrakların kanun, tüzük, yönetmelik, emir ve kararlar doğrultusunda işlem görmesini sağlamak.


d)  Meclis toplantı gündeminin belediye başkanı tarafından belirlenmesini ve meclis üyelerine zamanında dağıtımının yapılmasını sağlamak.


e) Meclise veya Encümene gönderilecek dosyaları incelemek, usul ve esas yönünden görülen noksanlıkların ilgili müdürlükçe giderilmesini sağlamak.


f) Çalışma verimini arttırmak amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak ve abone olmak.


g) Müdürün Yetkinliği:Devlet memuru ve fakülte mezunu olmak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen şartları taşımak.

 

Şefin Görev, Yetki ve Sorumlulukları;


MADDE-24
a) Görevi gereği kendine havale edilen işleri mevzuat esaslarına göre yapar veya yaptırır.


b) İşlerini plan ve programa bağlayarak iyi bir şekilde yapılmasını vaktinde bitirilmesini sağlar.


c) Emrindeki personele iş dağıtımı yaparak onlara görev verir ve sonuçlarını alır.


d) Personelin durumunu takip ve  kontrol ederek denetim altında bulundurur.


e) İş yerinin emniyetini sağlayıcı tedbirler alır veya aldırır.


f) Şefliğine gelen evrakı ilgili personele direktif vererek yaptırır, takip eder, evrakın gerekli sürede çıkışını sağlar.


g) Personelin devamı ve mesai durumlarını kontrol eder.


h) Şef resmi yazıların hazırlanmasını, genelge esaslarına göre tanzim ederek veya ettirerek işleme koyar.


i) Müdür tarafından verilen görevleri müdür adına yürütür.


j) Şefliğine ait iş ve işlemlerden müdüre karşı sorumludur.


k) Devlet memuru olmak, 657 sayılı kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımak.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller:


MADDE-
25 İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük:


MADDE-26
Bu Yönetmelik Hükümleri Belediye Meclis Kararının kesinleştiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme:


MADDE-
27  Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 

 

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç


MADDE-28 Bu Yönetmeliğin amacı; Kalkandere Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE-29 Bu Yönetmelik, Kalkandere Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

 

MADDE-30 Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer yürürlükteki mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE-31
Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye  : Kalkandere Belediyesi,
b) Başkanlık: Kalkandere Belediye Başkanlığı,
c) Başkan    : Kalkandere Belediye Başkanı,
ç) Meclis      : Kalkandere Belediye Meclisi,
d) Encümen:  Kalkandere Belediye Encümeni,
e) Müdür      : Mali Hizmetler Müdürü,
f) Müdürlük  : Mali Hizmetler Müdürlüğü,
g) Personel  : Müdürlüğe bağlı çalışanların tümü,
ğ) Üst Yönetici: Belediye Başkanı,

h) Mali Hizmetler Müdürlüğü: Kamu idarelerinde 5018 sayılı kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi,

ı) Muhasebe Hizmeti: Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleri,

i) Muhasebe Birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimi,

j) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmış sertifikalı yöneticiyi,

k) Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı: Muhasebe yetkililerinin yardımcılarını,

l) Muhasebe yetkilisi Mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemler ile ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan kamu görevlilerini ve yetkili memurları,

m) İşletmeler Birimleri: Belediyeye bağlı çalışan işletmeleri idare eden birimi,

n) Ön Mali Kontrol: Genel olarak hesap verme sorumluluğu kapsamında; Kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesi ve kullanılmasından, kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınması, Bütçe ile ödenek tahsisi yapılmış olan birimlerin hazırlamış oldukları ödeme emri belgesi (veya muhasebe fişi) ve ekli belgelerin mevzuata uygunluğu, belgelerin tamam olup olmadığı, hususlarında önceki işlemlerin kontrolünü de kapsayacak şekilde kontrolünün yapılması.

o) Bütçe ve Kesin Hesap Birimi: Bütçe ve kesin hesabın yapıldığı ve mali tabloların hazırlandığı birimi,

ö) Para ve Para İle İfade Edilebilen Değerler: Muhasebe birimine veya mutemedine teslim edilip muhafaza ve sorumluluğu altında bulunan tedavüldeki Türk parası ve konvertibl yabancı paralar ile altın, gümüş, kıymetli maden ve bunlardan yapılmış her türlü ziynet eşyası, antika paralar, hisse senedi, tahvil ve hazine bonoları, diğer devlet borçlanma senetleri, değerli kağıtlar, konvertibl olmayan yabancı paralar ve bu mahiyetteki değerleri,

 

p) Yetkili Memur: Görevleri gereği veya görevlendirilmeleri nedeniyle muhasebe birimlerinden zimmetle değerli kâğıt alıp satan kamu görevlilerini,

r) Mutemetlik: Muhasebe biriminin bulunduğu yer dışında, muhasebe birimine bağlı olarak tahsilât mutemetliği, tahsilât şefliği ve benzeri isimler altında mutemetlik görevinin yapıldığı birimi,

s) Vezne: Muhasebe birimine teslim edilen para ve para ile ifade edilebilen menkul değerlerin muhafaza edildiği yeri,

ş) Ambar: Muhasebe birimine teslim edilen ve parayla ifade edilen değerli kâğıtlar ile muhasebe birimince kullanılacak seri ve sıra numaralı alındı, teslimat müzekkeresi, çek ve benzeri basılı evrakın muhafaza edildiği yeri,
İfade eder.

Kuruluş

MADDE -32 (1) Kalkandere Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü, 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” gereğince kurulmuştur.

(2) Kalkandere Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün alt birimleri ;

 

     -Su İşleri Birimi

     -Emlak Servisi

     -Vezne İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Görev

MADDE-33 Mali Hizmetler Müdürlüğü, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla aşağıdaki görevleri yürütür.

a) Gelir ve alacakların tahsil işlemlerini yürütmek,

b) Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek.

c) Giderlerin hak sahiplerine ödenmesi,

d) Para ve parayla ifade edilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi,

e) Tüm mali işlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini yapma,

f) Bütçeyi hazırlamak.

g) Ayrıntılı harcama ve finansman programlarını hazırlamak.

h) Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak.

ı) Ödenek gönderme belgesi düzenlemek.

i) Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak,

j) İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

k) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve Harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

l) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

m) Bütçe kesin hesabını hazırlamak.

n) Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak.

o) İdare faaliyet raporunu hazırlamak.

ö) Mali istatistikleri hazırlamak

p) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkilisine gerekli bilgileri sağlamak

 

r) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

s) Belediye Başkanlığına bağlı çalışan işletmelerin ( Çay Bahçesi, Otopark ve Spor Tesisleri) kira sözleşmelerini ve kira bedellerini düzenlemek ve takip etmek .

ş) İşletmelerde sunulan hizmetin kalitesini denetlemek ve artırmak.

t) İşletmelerin ihtiyaçlarını usulüne uygun temin etmek, kullanımı denetlemek ve çıkış kayıtlarını yapmak.

u) Belediyenin gelirlerini usulüne uygun, zamanında ve eksiksiz tahsilini sağlamak.

ü) Alt personelin disiplin, kılık-kıyafet, mesai vb. denetimlerini yapmak ve koordine etmek.

v) işletmelerle ilgili mali tabloları hazırlamak.

y) İşletmelerde kullanılan mal ve malzemenin güncel ve teknolojiye uygun olmasını sağlamak.

z) Üstlerince verilen diğer görevleri mer’i mevzuat doğrultusunda yapmak.

 Yetki ve Sorumluluklar

MADDE-34 Mali Hizmetler
Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.


(1) Mali Hizmetler Müdürü

a) Birimi yönetir, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapmak.

b) Birimin görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak.

c) Birimin yazışmalarını yürütmek, idarenin diğer idareler nezdindeki mali iş ve işlemlerini izlemek ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

ç) İdarenin mali yönetim ve kontrol sisteminin etkili bir şekilde çalışması için gerektiğinde harcama yetkilileri ile toplantı yapmak, üst yöneticiyi bilgilendirmek ve önerilerde bulunmak,

d) İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlamak.

e) Bütçe, mali tablolar, kesin hesap, faaliyet raporu ve diğer raporların süresinde hazırlanmasını, onaylanmasını ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak.

f) Gelirlerin azalmasına veya giderlerin artmasına neden olacak ve idareye yükümlülük getirecek kanun tasarılarının mali yükünün hesaplanmasını sağlamak.

g) Gerektiğinde mali mevzuatın uygulanmasına yönelik açıklayıcı düzenlemeler hazırlamak.

ğ) Mali hizmetlerin saydam, planlı, idarenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,

ı) Mali Hizmetler Müdürü, görev ve yetkilerinden bazılarını üst yöneticinin onayıyla alt birim yöneticilerine devredebilir.


i) Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek.

j) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.

k) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.

l) Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.

m) Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.

n) Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.

o) Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.

ö) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.

p) Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak.

r) Muhasebe birimini yönetmek.

s) Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.


(2) Muhasebeci


a) Yukarıda sayılan, Mali Hizmetler Müdürünün görevlerinden yetkisine verilen işleri Kanun ve Mevzuat çerçevesinde yerine getirmek Günlük, Aylık ve Yıllık yapılan işlerin tetkiki ve kontrolünü ve uygunluğunu sağlamak, yapılan ödemelerin kontrolünü yapmak, Müdürlükler arası yazışmalar ile kurumlar arası yazışmaları hazırlamak.

b) Mali Hizmetler Müdürünün izin, dış görev veya mazeret gibi nedenlerle görevde bulunmadığı zamanlarda. görevlerini yürütmek.

c) Mali Hizmetler Müdürünün devretmeyi uygun gördüğü yetkileri kullanmak.

ç) Müdür’ün görev bölümünde kendisine tevdi ettiği işleri yürütmek.

d) Müdürlüğün idaresindeki işlemlerin yürütülüp, sonuçlandırılmasında Müdür’e yardımcı olur.

e) Görev bölümü ile kendisine bağlanan şeflik ve memurların çalışmalarını denetlemek, mesai ve disiplin işlerinin takibini yapmak.

f) Gelen ve giden evrakı inceleyip imzalamak.

(3) Şef


a) Müdürlük görevlerinin yürütülmesi ve memurların düzenli, tertipli çalışmasını sağlamakla görevlidir. Memurlar tarafından yapılan işleri kontrol eder, işlemlerin eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlar.

b) Çeşitli unvanlardaki memur ve işçi personel: üstlerinin yaptığı görev bölümüyle kendisine verilen işleri mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapmakla görevlidir

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Genel Sorumluluklar

MADDE -35
(1) Tüm faaliyetlere ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili yürürlükteki mevzuata riayet eder.

(2) Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirir,

(3) Hiç bir fark gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.

(4) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır.

(5) Bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,

(6) İşbölümü esasları dahilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır.

(7) Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirir,

(8) Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırır.

(9) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar,

(10) Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir.

(11) Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder.

(12) Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati gösterir, yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar, bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamalarda bulunmaz.

(13) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla yükümlü olduğu evrak, malzeme ve demirbaşları sağlam ve eksiksiz teslim eder.

(14) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir.


Evrak Kayıt Sistemi ve Yazışmalar

MADDE-36
  Müdürlüğe gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin, tarih ve sayılarına göre kayda alınarak ilgili evrak defterinde izlenir. Kaydı yapılan evrak yetkili tarafından ilgilisine havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur. Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Belediye dışı yazışmalar Başkanın imzası ile yürütülür.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE -37  İşbu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE-38 Bu Yönetmelik hükümleri;
Belediye Meclis Kararının kesinleştiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE-39  Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ALT BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ

 

-SU İŞLERİ BİRİMİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI


MADDE-40  Aşağıda belirtilen görevler, Su İşleri birimi tarafından yürütülür:


a) Beldenin içme, kullanma suyu ihtiyaçlarını sağlamak için her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarından  faydalanmak,

 

b) Yeni abonelik müracaatlarını almak, arazi üzerinde keşif yapmak, suyunu bağlamak,

 

c) Abonelik için gerekli evrakları isteyip, düzenlemek ve evrakları dosyalarında saklamak ,

 

d) Su şebekesi olmayan bölgelere şebeke hattı döşemek,

 

e) Yazılı ve sözlü şikayetlere cevap vermek,

 

d) Meydana gelen su patlaklarını ve arızalarını gidermek,

 

e) Kurulu olan su Arıtma Tesislerinin temizliğinin, bakım ve onarımının yapılmasını sağlamak,

 

f) Su sayaçlarını kontrol etmek, bozuk sayaç kullanan aboneleri tespit etmek ve gerekli yasal işlemleri başlatmak,

 

g) Kaçak su kullananları tespit etmek ve gerekli yasal işlemleri başlatmak,

 

h) Şebeke ve kaynak sularının halk sağlığı laboratuarlarında kimyasal ve bakteriyolojik analizlerini periyodik ararlıklarla yaptırmak,

 

ı) İçme suyu şebekesinin ve terfi merkezinin işletimini sağlamak,

 

i) İçme ve kullanma sularını klorlayarak içime ve kullanıma hazır hale getirmek,

 

j)  Fen işleri ve zabıta birimleri ile gereken durumlarda ortak çalışmak,

 

k) Emlak satışlarında su borcu olup olmadığını araştırmak,

 

l) Kullanılan su miktarının tespit etmek, su bedelinin hesaplamak ve tahakkukunu kesmek,

 

m ) Su ve Kanalizasyon Yönetmeliğine uygun hareket etmek,

 

n) Hizmet alanı içinde Su işleri birimine verilen görevleri yürütmek,

 

o) Birimine gelen evraklarla ilgili işlemleri yapmak ve dosyasında saklamak,

 

ö) Birim yetkilisi; biriminde yıllık programa göre yapılan işlerin raporlarını düzenleyerek faaliyet raporu halinde Meclis’e sunar.

 

p)Birimde görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

r) Birimde görevli tüm personel birim yetkilisine karşı sorumludur.

 

s) Birim yetkilisi çalışmalarından ötürü Mali Hizmetler Müdürlüğüne karşı sorumludur.

 

 

-EMLAK SERVİSİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

MADDE-41

a) Belediye sınırları dahilinde mükelleflerin her türlü alım, satım işleminden sonra getirdiği bina, arsa ve arazi bildirimlerinin kabul edilerek sicil numarası verilmesi ve bilgisayara işlenmesi,

 

b) Vergi tahakkuk ettirilip ödenecek verginin belirlenmesi,

 

c) Alım satımdan sonra satılan bina, arsa ve arazileri bilgisayara işleyip kayıtlardan düşülmesini sağlamak,

 

d) Vatandaşların yeşil kart  için Belediyemize müracaat ettiklerinde kendi üzerlerinde kayıtlı her türlü gayrimenkulleri sağlıklı bir şekilde araştırıp duruma göre tasdik etmek veya onay vermemek,

 

e) Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi alacak mükelleflerin arazilerinin tasdikli suretlerini hazırlayıp borcu yoktur yazısı vermek,

 

f) Tapuda alım yapacaklara  alım satım yazısı hazırlayıp borçları ödetildikten sonra Su İşleri biriminden de borcu yoktur onayı alınıp tasdikli beyan suretini vererek satışa hazır hale getirmek,

 

g) Emlak ile ilgili her türlü yazışmaların yapılmasını sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarından istenen bilgileri doğru olarak cevaplandırmak,

 

h) Telefon ile ulaşan vergi mükelleflerine her türlü bilgiyi vermek ( vergi miktarı, posta çek numarası ve banka hesap numarası)

 

ı) Her dört yılda bir yenilenen genel beyan dönemi hazırlık çalışmalarını ve yazışmalarını yaparak mahalle, cadde ve sokak adlarına göre arsaların m2 birim fiyatlarının belirlenebilmesi için Komisyon kurulmasını Belediye Başkanlığına bildirip, gerekli çalışmaları yapmak.

 

i) Vergi mükelleflerinin ölümü halinde tahakkuk ve bildirimlerini düşüp, iştirak halinde bildirim vermelerini sağlamak,

 

j) Veraset ve intikal vergisi beyanlarını hazırlayıp vatandaşa yardımcı olmak, intikalden sonra varislerin tek tek bildirimlerini kabul etmek,

 

k) Vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde yeni bir yer satın alındığında veya miras yoluyla intikal ettiğinde emlak vergisi bildirimi süresi içerisinde verilmediği tespit edilenlere bildirim çağrı mektubu göndermek ve mükellefler hala bildirim vermediyse 1319 sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince idarece tarh edilir.

 

l) Geç bildirimden dolayı mükelleflere usulsüzlük cezası kesilir. V.U.K. 376. maddesinden dilekçe ile indirim isteyenlere vergi ödemesi bir ay içerisinde yapılırsa cezalarda indirim yapılır.

 

m) Emekli dilekçeleri kabul edilerek araştırma yapılır. Mükellef gerekli şartları taşıyorsa emlak vergisi emekli indirimi uygulanır.

 

n) Bilgisayara girilen bildirimler  kayıt numarası verilerek defterlere işlenir ve dosyalanarak arşivde muhafaza edilir. Teftişlerde istenen belgeler arşiv ve depolardan bulunarak verilir.

 

o) Resmi gazeteden takip edilerek Emlak Servisini ilgilendiren konular ele alınarak uygulanır.

 

ö) Her yıl sene sonunda yıl sonu hesapları çıkarılarak Encümene sunulur. (Tahakkuk azaltan ve arttıran) ayrı ayrı

çıkartılır.

 

p) Deprem Sigortası (DASK) yaptıracak mükelleflere ve mal bildiriminde bulunacaklara beyan sureti vermek,

 

r) Vergi borcunu ödemeyen mükellefleri tespit edip, ödeme emri yollamak ,

 

s) Birim yetkilisi çalışmalarından ötürü Mali Hizmetler Müdürlüğüne karşı sorumludur.

 

 

-VEZNEDAR GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

MADDE-42

a) Belediye birimlerince yapılan tahakkuk işlemlerinin tahsilatını yapmak,

 

b) Tahsil edilen kasa mevcudunu zamanında bankadaki kurum hesabına yatırmak,

 

c) Belediyemiz tarafından kesilen para cezalarının mükellefe tebliğini yapmak ve tahsilatını sağlamak, ödemesi yapılmayan para cezaları için gerekli evrakları düzenleyip icra takibine koyulmak üzere belediye avukatına vermek.

 

d) Tahsilatta kullanılan kayır ve belgeleri teftişe hazır halde arşivde muhafaza etmek

 

e) Hatalı kesilen makbuzları gerekçesini belirterek iptal etmek,

 

f) Mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak,

 

g) Veznedar çalışmalarından ötürü Mali Hizmetler Müdürüne karşı sorumludur.

 

 

 

 

KALKANDERE BELEDİYESİ ZABITA AMİRLİĞİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç


MADDE-43 Bu Yönetmenliğin amacı; Kalkandere Belediyesi Başkanlığı Zabıta Amirliği’nin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam


MADDE-44 Bu Yönetmelik, Kalkandere Belediyesi Başkanlığı Zabıta Amirliği’nin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar

Dayanak


MADDE-45
Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer yürürlükteki mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 

Tanımlar


MADDE-46 Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye   : Kalkandere Belediyesini,

b) Başkan     : Kalkandere Belediye Başkanı,

c) Başkanlık :  Kalkandere Belediye Başkanlığı,

d) Birim         : Zabıta Amirliğini,

e) Amir          : Kalkandere  Zabıta Amirini,

f)  Personel   : Zabıta Amirliğinde görevli; Amir,Komiser, Zabıta Memurlarını, Küşat Memurunu  ve görevlendirilen 

    diğer bütün personeli,İKİNCİ BÖLÜM


Kuruluş, Görev Alanları, Çalışma Düzeni ve Bağlılık

Kuruluş


MADDE-47 1)Belediye Zabıta teşkilatı 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri, norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik hükümleri çerçevesinde Belediye Meclisi kararı ile oluşturulur. Teşkilat oluşturulurken kaynakların etkili ve verimli kullanılması zabıta hizmetlerinin kalitesinin arttırılması ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir.


2) Nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak zabıta teşkilatı için ihtiyaç duyulacak norm kadroya uygun olarak birimler kurulabilir.


3) Belediye zabıtası hizmetin gereğine ve yoğunluğa göre İmar, Çevre, Sağlık, Trafik vb. kısımlara ayrılabilir.


4) Belediye zabıtası hizmetin özelliğine göre sabit, gezici veya toplu olarak görev yapar.


7)Temizlik İşleri, 5393 sayılı Belediye Kanunun 48 inci maddesi ve 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanarak kurulmuş Belediye Başkanına bağlı çalışır.

Görev Alanları

 

MADDE -48 Belediye Zabıtası belde sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca mücavir alanlarda kanunlarla belediyelerin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımında yetkili ve görevlidir. 

Çalışma Düzeni


MADDE-49 1) Belediye Zabıta hizmetleri resmi tatil günleri de dahil olmak üzere aksatılmadan sürdürülür. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı kanunda belirtilen hükümler uygulanır.


2) Zabıta personeli çalışma saatleri Belediye Zabıta Memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir.Bu uygulamadan dolayı hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydıyla ve bir sıra dahilinde personele 657 sayılı kanunun 99 uncu maddesi göz önünde bulundurularak ayrıca haftada 1( bir) gün ilave izin verilebilir.

Bağlılık


MADDE-50 Zabıta Amirliği Belediye Başkanına bağlıdır. Zabıta Amiri bu görevi bizzat yürütür. Özel kanunların yetkili kıldığı hallerde Mahallin en büyük mülki amiri Belediye zabıtasını görevlendirebilir. Bu durumlarda ilgili Belediye Başkanına bilgi verir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Amirlik Yetkisi:


MADDE-51 1) Zabıta Amirliği, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanunun ve İçişleri Bakanlığı 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Zabıta yönetmeliği hükümlerine uygun olarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yapmaya yetkilidir.

 

2) Zabıta Amirliğindeki memurlar Zabıta Amirine karşı sorumludur.

MADDE-52  Belediye Zabıta Yönetmeliği'ne göre belediye zabıtasının görevleri şunlardır:

 

a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri

b) İmar ile ilgili görevleri

c) Sağlık ile ilgili görevleri

d) Trafikle ilgili görevleri

e) Cenaze işlemleri ile ilgili görevleri

f)  Yardım görevleri

g) Temizlik İşleri ile ilgili görevleri

ğ) İlan ile ilgili görevleri

 

a) Beldenin Düzeni ve Esenliği İle İlgili Görevleri;

 

1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.

 

3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,

 

4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.

 

5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.

 

6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.

 

7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

 

8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.

 

9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.

 

10) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.

 

11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.

 

12) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.

 

13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.

 

14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.

 

15) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.

 

16) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,

 

17) 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak.

 

18) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.

 

19) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.

 

20) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.

 

21) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.

 

22) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.

 

23) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.

 

24) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.

              

25) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.

 

 

 b) İmar İle İlgili Görevleri;

 

1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.

 

2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.

 

3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.

 

4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.

 

c) Sağlık İle İlgili Görevleri;

 

1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.

 

2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.

 

3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.

 

4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.

 

5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.

 

6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.

 

7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.

8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

 

9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.

 

10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.

11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

 

12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

 

d) Trafikle İle İlgili Görevleri;

 

1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.

 

2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.

 

3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.

4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,

 

5) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.

 

6) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.

 

7) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.

 

e) Cenaze İşlemleri İle İlgili Görevleri;

 

1) İlçe mezarlığına defnedileceklerle ilgili işlemlere yardımcı olmak,

 

2) Cenaze aracını görevlendirmek,

 

f) Yardım Görevleri;

 

1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.

 

2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

 

3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

 

g) Temizlik İşleri İle ilgili Görevleri;

 

1) Belde sınırları içerisindeki çöp konteynırlarını uygun görülen cadde ve sokaklara  yerleştirilmek.


2
) Beldenin çöplerini toplatmak ve temizliği için gerekli tedbirleri almak,

 

3) Birime  gelen vatandaşların taleplerine cevap vermek.

 

4) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile bağlı bulunduğu yöneticinin ve Belediye Başkanının verdiği görevleri yerine getirmek.

 

ğ) İlan İle ilgili görevleri;

 

a- Resmi olarak ilanı istenen ilan evraklarının ses yayın cihazı, ilan tahtasında asılmak suretiyle ilanının yapılmasını sağlamak ve ilana ilişkin tutanağın hazırlanarak ilgili kuruma bildirmek.

 

b- Resmi Daire, Dernek ve Siyasi partilerden amme için gelen ilanlar ile kayıp, cenaze v.b. ilanların yapılmasını sağlamak.

 

MADDE-53 Zabıta Amirliğinin Küşat İşleri (İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatları) İle İlgili Görevleri


a) Başvuruda bulunanların dilekçelerinin  kaydını yapmak.


b) Hazırlanan dosyanın ruhsat harcını hesaplayıp, tahsilini sağlamak . Ruhsat defterine kaydını  yaparak , İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı düzenlemek.


c) Ruhsatın ikinci nüshasını dosyasında saklamak.


d) Bilgi edinme Kanununa istinaden vatandaştan gelen istek ve önerilere göre gerekli bilgi akışını sağlamak.


e) Umuma açık işyerlerine tutulan tutanakların kaydının yapılması,   encümen‘e sunulması, encümence verilen cezanın yada uyarının vatandaşa  bildirilmesi.


g) Verilen ruhsatları ilgili kanun gereğince resmi kurum ve kuruluşlara bildirmek

 

h) İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatı işlerini yürüten memur Zabıta Amirine karşı sorumludur.

 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller;


MADDE-54  İşbu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük


MADDE-55  
Bu Yönetmelik Hükümleri Belediye Meclis Kararının kesinleştiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme


MADDE-56  Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

 


FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE -57  Bu yönetmeliğin amacı;  5393 sayılı Belediye Kanununun 48 ve 49. maddeleri gereği "Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasları"na göre düzenleme yapılması amacıyla, Kalkandere  Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE -58  Bu Yönetmelik, Kalkandere Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün görev, yetki ve sorumlulukları ile görevli tüm personelin çalışma esaslarını kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE -59 Kalkandere Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 03.07.2005 tarihli 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin b bendi, 18. maddesinin m bendi, 48. ve 49. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE -60  Bu yönetmelikte yer alan deyimlerin;

 

a) Belediye   : Kalkandere  Belediyesini,

b) Başkanlık : Kalkandere Belediye Başkanlığını,

c) Müdürlük  : Fen İşleri Müdürlüğünü,

d) Personel   : Müdürlüğe bağlı birimlerde hizmet veren tüm teknik elemanları, memur, daimi ve sözleşmeli işçiyi ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

Müdürlüğün görevleri

 

MADDE -61

       1) Belediyece yapılacak veya yaptırılacak her türlü inşaat işleri ile bordür, tretuvar yapımı, ve bunun gibi

           imalatların yapımı ve denetimini yapmak.

       2) Bina ve çevre düzenlemesi işlerinin ön etütlerinin avan projelerinin metraj ve keşiflerinin yapılması.

 

       3) Altyapı ve üstyapı tesislerinin inşası, yeni yol açılması, düzenlenmesi bakım ve onarım işlerinin yapılması,

 

       4) Belediyenin sorumluluk alanında olmayan eksiklik ve aksaklıkların ilgili kurumlara bildirilmesi ve yapılmalarının

           sağlanması için gerekli girişimlerde bulunulması,

 

Müdürlük yetkisi

 

MADDE -62 Fen İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

Müdürlüğün sorumluluğu

 

MADDE -63  Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu

 

MADDE -64

       1) Fen İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

 

       2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.

 

       4) Fen İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

 

       5. Yasalarla verilen her türlü görevi yapar.

 

MADDE -65

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖREVLERİ:

 

Kalkandere Belediye Başkanlığı'nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda, Belediye Başkanı'nın veya görevlendirdiği birim yetkilisinin gözetimi ve denetimi altında yukarda özetle belirtilen görevlerin ifa ve icrası bağlamında:

 

       1) Belediye sınırlan içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların yapılmasını ve mevcut yolları

           onarılmasını sağlamak,

 

       2) Her zaman ve her şartta yolların ulaşıma açık tutulmasını, bunun için ihtiyaç duyulan malzemelerin zamanında

           temin edilerek kullanıcılara verilmesini sağlamak,

 

       3) Vatandaşların istek ve şikâyetleri ile ilgili dilekçelerini değerlendirerek sonucunu ilgili kişi ve kurumlara iletmek,

           teknik bilgi isteyen diğer kuruluşlara yardımcı olmak.

 

       4) Belediye sınırlan içerisindeki yeni yapılan yolları asfaltlamak, mevcut ve bozulan asfaltların onarılması

           çalışmalarını yürütmek,

 

       5) Yollara araçların hızını kesmek amacıyla hız kesicilerin yapılmasını sağlamak, kaldırımlara araçların park

           edilmesini önlemek için engelleyici malzeme alımını ve montajını sağlamak,

 

       6) Genişletilmesi gereken yolların genişletilmesini ve tesviyelerinin yapılmasını, mevcut yolların imar planına

           uygun hale getirilmesini sağlamak,

 

       7) İhtiyaç olması durumunda yollara stabilize serilmesi ve sıkıştırılması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

 

       8) İmar planına aykırılık teşkil edecek şekilde istinat duvarı, bahçe duvarı vb. yapıların yapılması halinde bunların

           kaldırılması için konuyla ilgisi olan birimleri uyararak gerekli araç gereç desteğini sağlamak,

 

       9) Müdürlük emrinde görevli işçi personelle ve/veya ihale yoluyla hizmet alımı yaparak asfalt kaplama ve yama,

           bordür, tretuvar yapım ve onarımını yapmak,

 

     10) Yaya ve araç trafiği ulaşımının rahatlıkla sağlanması için köprü, alt-üst geçit yapmak,

 

     11) Ana arter üzerindeki kavşaklarda tesis edilen sinyalizasyon şebekelerinin en iyi trafik akışını sürekli kılacak

           şekilde çalışmasının temini için gerekli çalışmaları ve ilgili kuruluşlara iletmek,

 

     12) Bozulan yıkılan orta refujlerin tamiri, kavsak düzenlemeleri yapmak yaptırmak,

 

     13) Cadde ve sokaklardaki trotuarların bordürlerinin boyanmasını sağlamak,

     14) İş programıyla ilgili hafriyat işlerinin verimli yürütülmesini sağlamak,

 

     15) Diğer Müdürlük ve birimlere gerekli araç, gereç desteği sağlamak,

 

     16)  Kaçak veya ruhsatına aykırı yapıların yıkım işlemlerinde, birimine bağlı işçi, makine ve her türlü araç ve

           gerecin gönderilmesini temin ederek ilgili birimlerle uyumlu çalışmayı sağlamak,

 

     17) Belde sınırlarında kar ve buzlanma ile mücadele etmek,

 

     19) Hazırlanan veya hazırlattırılan proje ve etütlerden, Müdürlükçe karar verilen projelerin gerekli onayların

           alınmasından sonra 4734 sayılı yasa kapsamında her türlü yapım, hizmet ve mal alım ihalelerinin yapılması ve

           bunlarla ilgili evrakların düzenlenmesi,

 

     20) Belediye ait mevcut binalarda gerçekleştirilecek, bakım onarım ve tadilat amaçlı çeşitli inşaat faaliyetlerinin

           takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

 

     21) Çalışma programlarının icra edilmesinde istihdam edilen insan kaynağının sevk ve idare edilmesini sağlamak,

 

     22)  Alt geçitlerin halkın kullanılmasını sağlamak amacı ile bakım, onarım, boya ve badanası ile aydınlatmanın

           yapılmasını sağlamak,

 

     23) Belediye hudutları içindeki tarihi ve kültürel değerleri korumak ve korunması amacı ile gerekli çalışmaları

           yapmak,

 

     24) Kamuya ait yerlere istinat duvarı ve merdivenli yol yapılmasını sağlamak,

 

     25) Belediye sınırları içerisindeki cadde ve sokakların kenarlarına dökülen ve çevre kirliliğine neden olan küçük

           çaplı molozların toplanması ve döküm yerlerine naklinin yapılmasını sağlamak,

 

     26) Belediyemiz sınırları içinde bulunan maili inhidam durumundaki tehlikeli yapıların gerekli yasal işlemlerinin

           yerine getirilmesinden sonra yıkılarak kaldırılması,

 

     27) Projesi hazırlanarak ihalesi yapılan yapım işlerinin imalat sürecinde yüklenicilerin hak edişlerinin hazırlanılarak

            ilgili müdürlüklere iletilmesini sağlamak,

 

     28) Resmi ve özel kuruluşların veya vatandaşların yol kazı çalışmalarına ilişkin taleplerini değerlendirmek ve

           sonuçlandırmak,

 

     29) Program bütçeye bağlı olarak ihaleye çıkacak işlerin ihale dosyalarının hazırlanması,

 

     30) İhalesi yapılan işlerin süresi içinde ve şartnamelerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.

 

     31) İhalesi yapılmış ve yapımı tamamlanan işlerin geçici kabul, kesin kabul ve kesin hesap işlerini tamamlanmasını

           sağlamak,

 

     32) Altyapı katılım paylarının alınabilmesi için gerekli hesaplamalarının yapılarak, tahsilatı için Mali Hizmetler

           Müdürlüğüne göndermek.

 

     33) İlgili mevzuat gereği Belediyeden izin alınmadan ilçe hudutları dâhilinde izinsiz yapılan çalışmalar sonucunda

           oluşan altyapı ve üst yapı hasar bedellerini tespit ederek tahsilatı için Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek,

 

     34) İlgili mevzuat hükümlerine göre ihale suretiyle yaptırılan ihaleli işlerin kontrollük hizmetlerini yerine getirmek,

 

     35) Yıl içerisinde yürütülecek çalışmaların yatırım plan ve programının hazırlanmasını ve takip edilerek

            sonuçlandırılmasını sağlamak,

 

     36) Belediyenin mülkü olan veya Belediyenin hükmü tasarrufu altında bulunan yerlerde 5 yıllık yatırım programı

           hazırlamak ve programa giren çevre düzenlemeleri, bina tesislerini, yaya yollarını projelendirmek.

 

     37) İlçenin sosyo-ekonomik ihtiyacı doğrultusunda müdürlüğün programlarına göre projeler üretmek ve fizibilite

           raporları hazırlamak,

 

     38) Belediye mücavir alanlarında ilgili muhtarlıkların, resmi kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda meclis

           kararına istinaden Belediye Başkanının onayı alınarak gerekli olan hizmet ve desteği sağlamak.

 

     39) Dereleri temizlemek.

 

     40) Cürufları toplamak.

 

     41) Metruk evleri yıkmak ve düzenlemek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

 

MADDE -67  İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük

 

MADDE -68  Bu Yönetmelik Hükümleri Belediye Meclis Kararının kesinleştiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE -69  Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.