3 ADET TAKSİ DURAK HATTI'NIN SATIŞ İHALESİ İLANI...

22 Haziran 2022 08:57 Kendirli Belediyesi 522

                                                                  

            KENDİRLİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


 1- İhaleyi yapan idare                                : Kendirli Belediye Başkanlığı
 2- İhale yeri                                               : Kendirli Belediye Meclis Salonu
 3- İhalenin şekli                                         : Açık Teklif Usulü 2886 sayılı kanunun 45. Md. 

 4- İhalenin nevi                                         : Mücavir alan içerisinde bulunan 3 (Üç) Adet Ticari
                                                                   Taksi(T) Hattının Satılması

 5- İhale tarih ve saati                                : 07.07.2022 Perşembe günü aşağıdaki ilan tablosunda
                                                                    belirtilen saatlerde

 6- Geçici teminatın yatırılacağı yer           : Kendirli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü
 7- Şartnamenin nerede görüleceği           : Kendirli  Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

 8- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak
     ihaleye katılamazlar.

 9- Posta ile gönderilecek teklifler değerlendirme dişi bırakılacaktır.

10-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğini yapmakta serbesttir.

11-İhale üzerinde kalan istekliden, İhale satış bedeli üzerinden %18 KDV alınacaktır. Satış
     İşlemlerinden doğacak her türlü KDV, Vergi, Resim, Harç vb. tüm giderler ihaleyi alan istekli
     tarafından ödenecektir.

12-Şartname mesai saatleri içerisinde Kendirli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde görülüp Tahsilat
     Şefliğinden 100,00.-TL (YÜZ TL) karşılığında temin edilebilir.

13- Hat satışından dolayı belediye herhangi bir fatura vermeyecek olup alıcıya sadece tahsilat

      makbuzu verilecektir.

14- İstenilen  belgeler:

 1. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış Şartname,
 2. Kimlik Fotokopisi,
 3. Sürücü Belgesi Fotokopisi
 4. Noter Tasdikli İmza Sirküleri
 5. Kendirli Beldesinde İkamet ettiğine dair belge (Nüfus Onaylı veya E devlet Barkodlu)
 6. Şartname bedeli olan 100.00-TL‘nın yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi
 7. Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz.
 8. Belediye’ye borcu olmadığına dair belge,
 9. Vekâleten ihaleye katılma halinde; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 10. İhalede isteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermek (ihalede üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir), (ayrıca yukarıda belirtilen belgeleri ortakların her biri ayrı ayrı sunmak zorundadır.),
 11. Adli Sicil Kayıt (Türk Ceza Kanunu’nun 102.103.104.105.109.188.190.191.227. Maddeleri ,5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35. Maddesi ve Karayolları taşıma Yönetmeliğinin 12. Maddesinde belirtilen suçlardan basit veya ağırlaştırılmış hallerden sabıka kaydının bulunmaması (aslı)
 12. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu  hükümleri doğrultusunda yasaklı olmadıklarına dair taahhütname.


15-İhale ile İlgili istenen belgeler  en geç 07.07.2022 Perşembe günü saat 09:40 a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü
     İhale      Birimine teslim edilecektir.

16-İhale doküman bedeli                                 : 100,00-TL.
17-Sözleşmenin yapılıp yapılmayacağı           : Yapılmayacaktır.

19-İş bu ihale ilanı 19 maddeden ibaret bilgi mahiyetinde olup satışta ihale şartnamesi hükümleri
      uygulanacaktır.

 


 SIRA NO

MUH. BEDEL (KDV HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (%3)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

Kendirli Merkez Taksi Durağı

60.000,00 TL

1.800,00 TL

07.07.2022

10:00

Kendirli Merkez Taksi Durağı

60.000,00 TL

1.800,00 TL

07.07.2022

10:00

Kendirli Merkez Taksi Durağı

60.000,00 TL

1.800,00 TL

07.07.2022

10:00

 İlanen Duyrulur.

 • Etiketler