ARAÇ SATIL İLANI

24 Eylül 2020 10:59 Kendirli Belediyesi 952

Belediyemiz araç parkında kayıtlı aşağıda markası, modeli, cinsi, plaka nosu, muhammen bedeli, KDV oranı ve iştirak için aranan teminat miktarı yazılı olan araç belirtilen yer , gün ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık ihale usulü (artırma) yoluyla satışa çıkarılmıştır.

İLAN 

KENDİRLİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz araç parkında kayıtlı aşağıda markası, modeli, cinsi, plaka nosu, muhammen bedeli, KDV oranı ve iştirak için aranan teminat miktarı yazılı olan araç belirtilen yer , gün ve saatte  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık ihale usulü (artırma)  yoluyla satışa çıkarılmıştır.

 

 

Aracın Plakası

 

Cinsi

 

Markası

Tipi

 

Modeli

 

Kilometresi

Muhammen Bedeli (KDV Hariç)

 

 İhale Tarihi

Geçici Teminat Bedeli

   

 

53 AK 521

 Binek Otomobil

 

Renault

(AC Steyşın)

 

1993

 

 

12.000,00.₺

KDV Oranı

 

13.10.2020

 

360.00.₺

 

 

1- İhalenin Yeri , Günü ve Saati : İhale,  Belediye Encümenince  13/10/2020 Salı günü saat 11:00’
   da  Düz Mah. Şehit Azmi Cad.No:2 Kendirli /RİZE adresinde bulunan Belediye Encümen Toplantı
   Salonunda yapılacaktır .

2-  SATIŞ ŞARTLARI VE USULÜ

a) Aracın  Satışı: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık ihale usulü
    (artırma)  yoluyla satışa çıkarılmıştır.

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ile
    bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhri hısımları ihaleye
     katılamayacaklardır.

c) Telgraf, faks ve posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

d) İhaleye katılacaklardan aşağıda belirtilen belgeler istenir.

                     a) Tebligat için adres beyanı

b)Nüfus cüzdanı örneği

c)İmza sirküleri ( Noter tasdikli)

d)Vekâleten girecekler için vekâletname (noter onaylı)

e)Şirket olarak katılacaklar için ;

e-1(Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli)

e-2)Ticaret odası sicil kaydı

e-3)İmza Sirküleri (noter onaylı)

e-4) Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)

f)Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortaklık belgesi.

g )Geçici teminat makbuzu.

h)Şartname alındı makbuzu.

i)Belediyemize borcu olmadığına dair belge.

3-2886 sayılı kanun ve diğer kanunlar çerçevesinde kamu ihalesinden yasaklı olmayanlar   

    ihaleye katılırlar.

4-Geçici teminat bedeli; ihale teklif tutarının %3’ü olan tutarın  13.10.2020 Salı günü
    saat10:50 ’e kadar yatırılmış olması şarttır.

5-İhaleye katılacak tüm isteklilerin yukarıda yazılı maddeleri, bu işe ait ihale şartnamesini ve
   eklerini, çekincesiz olarak kabul ve taahhüt etmeleri şarttır.

6-Tüm vergi, resim ve harçlar ihaleyi alana aittir.

7-İstekliler; ihaleye girebilmek için istenen belgelerle birlikte ihale günü Düz Mah. Şehit Azmi

   Cad.No:2 Kendirli/RİZE adresinde bulunan Kendirli  Belediyesi Encümen Toplantı salonunda hazır

   bulunmaları gerekmektedir.

8-İhaleye katılmak isteyenler  50,00-₺ şartname bedelini Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine

   yatırarak ihale şartnamesini Belediyemiz Fen İşleri  Müdürlüğünden alabilirler.          

  • Etiketler